Fyodor Dostoyevsky (1821 - 1881)
Fyodor Dostoyevsky