Autor
Title
Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha (1810k)
( 0 / 0 )
Přečtěte si knihu
Jazyk
český (Český)
Datum
2012-03-18
Jiné jazyky
Přečtěte si synchronizovaný s
Část 1
Kapitola 1. jež líčí stav a působení slavného rytíře dona Quijota de la Mancha
Kapitola 2. jednající o tom, jak poprvé důmyslný don Quijote opustil domov
Kapitola 3. kde se vypravuje, jakým půvabným způsobem byl don Quijote pasován na rytíře
Kapitola 4. o tom, co se stalo našemu rytíři, když opustil hospodu
Kapitola 5. kde se pokračuje v líčení nehod našeho rytíře
Kapitola 6. o vtipné velké přehlídce, již farář a holič vykonali v knihovně našeho důmyslného rytíře
Kapitola 7. o druhé výpravě zdatného našeho rytíře dona Quijota de la Mancha
Kapitola 8. o úspěchu dona Quijota v hrozném a neslýchaném dobrodružství s větrnými mlýny a o jiných příhodách, hodných blahé paměti
Kapitola 9. kde se vylíčí konec strašného boje, který svedli statný Biskajec a odvážný Manchan
Kapitola 10. o vtipném rozmlouvání dona Quijota se Sancho Parnou, jeho zbrojnošem
Kapitola 11. o tom, co se donu Quijotom stalo u pastýřů koz
Kapitola 12. o tom, co vyprávěl pastýř společníkům dona Quijota
Kapitola 13. kde se konči příběh pastýřky Marcely i jiné příhody
Kapitola 14. kde se uvádějí zoufalé verše mrtvého pastýře i jiné nečekané příhody
Kapitola 15. o nehodě, jež potkala dona Quijota, když cestou natrefil několik yangueských surovců
Kapitola 16. o tom, co potkalo důmyslného rytíře v hospodě, již měl za hrad
Kapitola 17. kde se pokračuje v nesčetných svízelích statečného dona Quijota a dobrého zbrojnoše Sancha Panzy v hospodě, kterou na své neštěstí don Quijote měl za hrad
Kapitola 18. kde se líčí rozmluva Sancha Panzy s jeho pánem donem Quijotem i jiná dobrodružství, hodná vypravování
Kapitola 19. o bystrých hovorech Sancha s pánem, o příhodě s mrtvým a jiných slavných příbězích
Kapitola 20. o nevídaném a neslýchaném dobrodružství, jehož žádný slavný rytíř na světě nepodnikl s menším nebezpečím než statečný don Quijote de la Mancha
Kapitola 21. jež jedná o skvostném dobrodružství, v němž dobyto slavné přílby Mambrinovy, a o jiných příhodách našeho nepřemožitelného rytíře
Kapitola 22. o tom, jak don Quijote opatřil svobodu mnoha ubožákům, které násilně vedli, kam se jim nechtělo
Kapitola 23. o příhodě, jež potkala slavného dona Quijota v Sieře Mořeně a jež je z nejzvláštnějších dobrodružství této pravdivé historie
Kapitola 24. kde se pokračuje v dobrodružství v Sieře Moreně
Kapitola 25. jednající o tom, co podivuhodného potkalo statečného rytíře z Manchy v Sieře Moreně, a o tom, jak napodobil pokání Beltenebrosovo
Kapitola 26. kde se dále líčí, jakých kousků se don Quijote z lásky dopouštěl v Sieře Moreně
Kapitola 27. o tom, jak uskutečnili farář a holič svůj úmysl, a o jiných věcech, hodných, aby o nich tato velká historie vypravovala
Kapitola 28. jež líčí nové a příjemné dobrodružství, které potkalo faráře a holiče v horách
Kapitola 29. jež jedná o vtipné lsti a způsobu, jakým byl náš zamilovaný rytíř odlákán od překrutého pokání, jež si byl uložil
Kapitola 30. jež pojednává o moudrosti krásné Dorotey a jiných příjemných a zábavných věcech
Kapitola 31. o půvabné rozmluvě dona Quijota se zbrojnošem Sanchem Panzou a příhodách jiných
Kapitola 32. která jedná o příhodách dona Quijota a celé družiny v hospodě
Kapitola 33. v níž se vypráví povídka o nevhodně zvědavém
Kapitola 34. v níž se pokračuje v povídce o nevhodné zvídavosti
Kapitola 35. o zápase statečného a odvážného dona Quijota s několika měchy vína a konec historie o nevhodně zvědavém
Kapitola 36. vyprávějící jiné nezvyklé události, které se v hospodě přihodily
Kapitola 37. o slavné princezně Micomiconě a mnohých jiných veselých příbězích
Kapitola 38. o zajímavé řeči dona Quijota o válečnictví a umění
Kapitola 39. v níž otrok líčí svůj život a příhody
Kapitola 40. jež obsahuje další vyprávění otrokovo
Kapitola 41. IN WHICH THE CAPTIVE STILL CONTINUES HIS ADVENTURES
Kapitola 42. o dalších příhodách v hospodě a o jiných důležitých událostech
Kapitola 43. o roztomilém příběhu mezkaře a jiných divných událostech, které se v hospodě sběhly
Kapitola 44. o dalších neslýchaných příhodách v hospodě
Kapitola 45. o pochybách týkajících se Mambrinovy helmy a soumarského sedla; vypravují se také jiné příběhy pravdivě, jak se udály
Kapitola 46. o znamenitém dobrodružství biřiců a o velké zuřivosti našeho zábavného rytíře dona Quijota
Kapitola 47. o podivném začarování dona Quijota a jiných zajímavých příhodách
Kapitola 48. o jiných názorech kanovníkových, týkajících se rytířských knih, a o věcech dalších, jeho rozumu hodných
Kapitola 49. kde běží o moudrý rozhovor Sancha Panzy s jeho pánem
Kapitola 50. o vtipném sporu dona Quijota s kanovníkem a jiných událostech
Kapitola 51. o vyprávění pastevcově průvodcům dona Quijota
Kapitola 52. o při dona Quijota s pastevcem a o neslýchaném dobrodružství s kajícníky, které šťastně dopadlo, ač se velice unavil
Část druhá
Kapitola 1. jak farář a holič rozmlouvali s donem Quijotem o jeho nemoci
Kapitola 2. ve které se vypráví o pozoruhodném sporu Sancha Panzy s neteří a hospodyní dona Quijota a o jiných zajímavých událostech
Kapitola 3. v níž se vypravuje o směšném uvažování dona Quijota, Sancha Panzy a bakaláře Sansona Carrasca
Kapitola 4. ve které Sancho Panza odpovídá na pochybnosti a dotazy Sansona Carrasca a kde se vypráví o různých událostech zasluhujících, aby se o nich mluvilo a vědělo
Kapitola 5. ve které je zaznamenána vtipná a půvabná rozmluva Sancha Panzy s jeho ženou Terezou a jiné'události, hodné zapamatování
Kapitola 6. vyprávějící o příhodě dona Quijota, jeho neteře a hospodyně, jedna z nejhlavnějších kapitol celého vyprávění
Kapitola 7. ve které se vypráví o rozmluvě mezi donem Quijotem a jeho zbrojnošem a různé jiné znamenité události
Kapitola 8. vyprávějící příhody dona Quijota při návštěvě u paní Dulciney z Tobosa
Kapitola 9. ve které se vypravuje, čeho se v ní dovíme
Kapitola 10. která vypráví, jakou lstí začaroval Sancho paní Dulcineu, a jiné události směšné i pravdivě
Kapitola 11. o podivném dobrodružství dona Quijota u vozu Dvořanů smrti
Kapitola 12. vyprávějící o zajímavé příhodě odvážného dona Quijota se statečným rytířem Zrcadlovým
Kapitola 13. pokračující o dobrodružství Lesního rytíře a rozumné, nové a milé rozmluvě zbrojnošů
Kapitola 14. pokračující v líčení dobrodružství Lesního rytíře
Kapitola 15. objasňující původ Zrcadlového rytíře a jeho zbrojnoše
Kapitola 16. o příhodě dona Quijota s rozumným rytířem z Manche
Kapitola 17. jež líčí nejtužší mez, k níž došla a mohla dojít neslýchaná statečnost dona Quijota v dobrodružství se lvy, které mělo šťastný konec
Kapitola 18. jak se dařilo donu Quijotovi v domě rytíře Zeleného pláště a jiné nezvyklé věd
Kapitola 19. o příběhu zamilovaného pastýře a o jiných opravdu pěkných příhodách
Kapitola 20. kde se vypráví o svatbě bohatého Camacha a o příběhu chudého Basilia
Kapitola 21. Učící dále svatbu Camachovu a jiné výborné události
Kapitola 22. kde se líčí nádherné dobrodružství v jeskyni Montesínově uprostřed Manche, které odvážný don Quijote de la Mancha se zdarem ukončil
Kapitola 23. o neuvěřitelných věcech, které výborný don Quijote spatřil v hluboké propasti Montesínově, a jež pro svou nemožnost a úžasnost uvádějí v podezření z nepravdivosti tuto kapitolu
Kapitola 24. vyprávějící tisíc hloupostí stejně nepatrných jako nutných k pochopení této znamenité historie
Kapitola 25. kde se přesně vypráví o dobrodružství s hýkáním, o půvabnosti loutkářově a skvělých výpovědech věštící opice
Kapitola 26. pokračující v půvabném dobrodružství loutkáře a vypravující jiné opravdu zajímavé věci
Kapitola 27. kde se vypráví, kdo byl mistr Pedro a jeho opice a jaká nehoda stihla dona Quijota v hýkavém dobrodružství, které neskončilo, jak by si byl přál a jak myslil
Kapitola 28. o které Benengeli tvrdí, že věci v ní obsažené pozná, kdo ji přečte, jestliže ji přečte pozorně
Kapitola 29. líčící slavné dobrodružství začarovaného člunu
Kapitola 30. o příhodě dona Quijota u půvabné lovkyně
Kapitola 31. o mnohých významných věcech
Kapitola 32. zaznamenávající odpověď dona Quijota kazateli a jiné vážné a veselé příběhy
Kapitola 33. o vtipném rozhovoru vévodkyně a jejích dívek se Sanchem Pauzou, hodném, abychom si jej přečtli a zapamatovali
Kapitola 34. která vypráví způsob, jak by bylo možno osvoboditi začarovanou Dulcineu z Tobosa, což je jedna z nejkrásnějších příhod celé historie
Kapitola 35. co dalšího se don Quijote dověděl o tom, jak vysvobodit Dulcineu, a jiná zajímavá dobrodružství
Kapitola 36. o podivném a nevídaném dobrodružství dueni Doloridy, nazývané také hraběnkou Trojfaldovou, a o dopisu Sancha Parny jeho manželce Tereze Sanchové
Kapitola 37. pokračující v slavném dobrodružství dueni Doloridy
Kapitola 38. vypravující, co řekla o smutném svém příběhu dueňa Dolorida
Kapitola 39. o dalším průběhu úžasné a významné příhody paní Trojfaldové
Kapitola 40. o věcech týkajících se této příhody a tohoto památného dobrodružství
Kapitola 41. o příchodu Clavileňa a konci tohoto dlouhého dobrodružství
Kapitola 42. o tom, jak don Quijote napomenul Sancha Panzu, než se odebral vládnout na ostrov, i o jiných veledůležitých věcech
Kapitola 43. o dalších radách, jež dal don Quijote Sanchu Panzovi
Kapitola 44. jak se Sancho Panza stal vladařem a co podivného potkalo dona Quijota v zámku
Kapitola 45. o tom, jak se velký Sancho Panza ujal ostrova a jak počal vládnout
Kapitola 46. o strašném úděsu zvonečkovém a kočičím, který zažil don Quijote za hovoru o vášni zamilované Altisidory
Kapitola 47. kde je pokračováno o tom, jak si vedl Sancho Panza ve svém vladaření
Kapitola 48. o tom, co potkalo dona Quijota s paní Rodríguezovou, dueňou vévodkyni, a o jiných příhodách hodných zapsání a věčné paměti
Kapitola 49. o tom, co se stalo Sanchu Panzovi při toulce ostrovem
Kapitola 50. kde se odkrývá, kdo byli čarodějové a katové, již natloukli dueně. a poštípali a poškrábali dona Quijota, a vypráví o příhodách pážete, nesoucího psaní Tereze Pantové, ženě Sancha Panzy
Kapitola 51. o dalším vladaření Sancha Panzy a jiných pěkných příhodách
Kapitola 52. kde se vypráví dobrodružství druhé dueni Doloridy či Angustiady, jinak paní Rodríguezové
Kapitola 53. o úmorném skoncování vladaření Sancha Panzy
Kapitola 54. která jedná o věcech této historie a žádné jiné
Kapitola 55. o tom, co potkalo Sancha cestou, a jiných věcech, které stály za spatření
Kapitola 56. o neobyčejném a nevídaném boji mezi donem Quijotem de la Mancha a lokajem Tosílem na obranu dcery pani Rodríguezové, dueni
Kapitola 57. o tom, jak se don Quijote rozloučil s vévodou a co ho potkalo s chytrou a rozpustilou Altisidorou, komornou vévodkyně
Kapitola 58. o tom, jak se sesypalo na dona Quijota tolik dobrodružství, že jedno pro druhé nemá místa
Kapitola 59. kde se vypráví o neobyčejné příhodě, již lze míti za dobrodružství, která potkala dona Quijota
Kapitola 60. o tom, co se přihodilo donu Quijotovi cestou do Barcelony
Kapitola 61. o tom, co potkalo dona Quijota při vstupu do Barcelony, a o jiných věcech, spíše pravdivých než rozumných
Kapitola 62. jež jedná o dobrodružství čarovné hlavy a jiných dětinstvích, jež je dlužno vypovědět
Kapitola 63. o nehodě Sancha Panzy při návštěvě galejí a novém dobrodružství krásné Maurky
Kapitola 64. která jedná o dobrodružství, jež dona Quijota zarmoutilo nejvíce ze všech, která ho dosud byla potkala
Kapitola 65. kde je dáno poučení, kdo byl rytíř Bílého měsíce, a vypráví se o osvobození dona Gregoria i jiných událostech
Kapitola 66. jež jedná o tom, co uvidí, kdo ji přečte, nebo uslyší, kdo bude poslouchat její četbu
Kapitola 67. o rozhodnutí dona Quijota stát se pastýřem a vést život venkovský, dokud neuplyne slíbený rok, a o jiných příhodách opravdu radostných a výborných
Kapitola 68. o sviním dobrodružství dona Quijota
Kapitola 69. o nejzvláštnější a nejnavyklejší příhodě, která v průběhu této velké historie dona Quijota potkala
Kapitola 70. která následuje za šedesátou devátou ujedná o věcech nutných k jasnosti této historie
Kapitola 71. o tom, co potkalo dona Quijota a jeho zbrojnoše Sancha cestou domů
Kapitola 72. o tom, jak don Quijote a Sancho dojeli do své vsi
Kapitola 73. o znameních, jež spatřil don Quijote při vstupu do své vsi, a jiných příbězích dodávajících této velké historii ozdobnosti a pravděpodobnosti
Kapitola 74. o onemocnění dona Quijota, jeho závěti a smrti